Title
ELEN | RU
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΡΗΤΗΣ » Ένα όνομα που έχει ταυτιστεί με την Κρητική Διατροφή. Κι αυτό γιατί η ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΡΗΤΗΣ προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα υψηλής ποιότητας που κάνουν τη γαστρονομική εμπειρία μοναδική.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ Εκτύπωση E-mail

21-24/07/2015

 
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
 

Οι ENVIROPLAN Α.Ε., ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΕ, Ένωση Πεζών Κρήτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσουν το Έργο "Παραγωγή Οργανικών Λιπασμάτων & Βιοκαυσίμων από τα Απόβλητα Ελαιοτριβείων - Fertenergy", την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 18:00 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, Κορωναίου 9 (Αίθουσα Καστελάκη).

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση περιβαλλοντικά και οικονομικά μιας διαδικασίας που θα επιτρέπει την ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ μετατροπή των υπολειμμάτων και παραπροϊόντων που παράγονται από τα ελαιοτριβεία (καθώς και άλλων αγροτικών υπολειμμάτων) σε στερεά βιοκαύσιμα που μπορούν να αξιοποιηθούν στην παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, καθώς και σε οργανικά λιπάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία. Κεντρικό καινοτόμο στοιχείο της διαδικασίας είναι η αξιοποίηση της πλέον διαθέσιμης πηγής ενέργειας στην Ελλάδα και γενικά στη Μεσογειακή λεκάνη αυτή του ήλιου, και της από αυτή πηγάζουσας τεχνολογίας της ηλιακής ξήρανσης.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα του έργου στο facebook Fertenergy Pabet”, καθώς και στις ιστοσελίδες των εταιρειών http://www.anelixisc.gr,  http://www.enviroplan.gr και http://www.pezaunion.gr

 

 

 
Μητρώο Εποχιακών Συνεργατών Εκτύπωση E-mail

ΠΕΖΑ 27/01/2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Εποχιακών Συνεργατών

του έργου LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE CLIMA

 

Η ΕΑΣ Πεζών ως συνδικαιούχος εταίρος, υλοποιεί το έργο «oLIVE CLIMA», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+. Το έργο προβλέπει την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργασιών σε επιλεγμένα αγροτεμάχια της Ένωσης.

Οι ανάγκες του έργου για το 2ο έτος υλοποίησης, όπως προκύπτουν από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΕΑΣ Πεζών, απαιτούν την εύρεση δυνητικών εποχιακών συνεργατών που θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση εργασιών που πρόκειται να υλοποιήσει η Ένωση σε επιλεγμένα αγροτεμάχιά της.

Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται Μητρώο Συνεργατών, για τις εργασίες που περιγράφονται στη συνέχεια. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού εύρους συνεργατών με εμπειρία και δεξιότητες, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου και ειδικότερα:

Οι εργασίες αφορούν στα εξής: κλάδεμα (Δράση Β2.2), θρυμματισμός κλάδιων (Δράση Β1.1), διασπορά κατσίγαρου (Δράση Β1.2), διασπορά κομπόστ (Δράση Β1.3) και σπορά σπορομίγματος (Δράση Β2.1).

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Την επαγγελματική τους εμπειρία, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με τις ως άνω εργασίες.

β. Την παρακολούθηση καταρτίσεων στα θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες του έργου.

Ο υπεύθυνος γεωπόνος, εισηγείται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΕΑΣ Πεζών για την εγγραφή μέλους στο Μητρώο ή για την απόρριψη αίτησης που δεν καλύπτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΕΑΣ Πεζών, αποφαίνεται με σχετική του απόφαση, σχετικά με την εγγραφή των αιτούντων στο Μητρώο ή την απόρριψη αίτησης.

Καλούνται, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα Κριτήρια (α) & (β) ανωτέρω, να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.

Για πληροφορίες-Εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πιστοποίησης της ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ (έναντι βενζινάδικου) στις κ. Γ.Γιακουμάκη και κ. Χ. Μανωλαράκη από τις 28/01/2014 έως και τις 03/02/2014

 

Με τιμή

Ανέστης Βασιλειάδης

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Θρυμματισμός Κλαδιών Εκτύπωση E-mail
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “LIFEOlive-CLIMA”

 
 
ΠΕΖΑ, 08/01/2014
 
Η Ε.Α.Σ. Πεζών έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν 3643/2006
2.    Τον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της ΕΑΣ Πεζών
3.    Τηνυπ’ αριθμό LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA, «Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation» συμφωνίαεπιδότησηςμετηνΕ.Ε.
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η «Ε.Α.Σ. Πεζών» υλοποιεί ως συνδικαιούχος εταίρος το Έργο LIFE11/ENV/GR/942 “Olive-Clima”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στους σκοπούς του έργου περιλαμβάνονται:
4.     Ο καθορισμός καλλιεργητικών πρακτικών που αυξάνουν την ικανότητα του ελαιώνα στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας.
5.     Η λήψη μέτρων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου.
6.     Η αναστροφή της απώλειας της οργανικής ουσίας του εδάφους, της διάβρωσης και ερημοποίησης με μέτρα που αυξάνουν το ρυθμό εμπλουτισμού του εδάφους με οργανική ουσία.
7.     Η βελτίωση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας του οικοσυστήματος τους ελαιώνα.
8.     Η μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την τυποποίηση ενός κλιματικά ευεργετικού προϊόντος.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρεχόμενη υπηρεσία, στο πλαίσιο του έργου oLIVE – CLIMA, που καλείται να διεκπεραιώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, είναι ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της  Δράσης B1.1: «Θρυμματισμός Κλαδιών».
 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του «έργου» ορίζεται στο ποσό των 83.034.66€ χωρίς Φ.Π.Α. (23%) για τη Δράση Β 1.1.
 
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη (Φεβρουάριος 2014 έως Σεπτέμβριος 2017)
 
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες αντίστοιχες με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Α) Αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις, κ.λ.π.)
Β) Οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που καταθέσει νομικό πρόσωπο προσφορά, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται  τα άτομα που θα απασχοληθούν και να προσκομίσει για κάθε στέλεχος τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου (Α).
 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με:
Α. Βιογραφικό – Εμπειρία (60%)
Β. Οικονομική προσφορά (40%)
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή προμηθειών.
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) το αργότερο έως την 24 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που είναι: Ε.Α.Σ ΠΕΖΩΝ, ΚΑΛΛΟΝΗ, Τ.Κ. 70100, ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ.
 
9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.30 τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Μπορμπουδάκη στο τηλέφωνο 2810 741945.


Με τιμή
Ανέστης Βασιλειάδης
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντης της ΕΑΣ Πεζών

 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Κλάδεμα Εκτύπωση E-mail
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “LIFEOlive-CLIMA”

 

 
ΠΕΖΑ,08/01/2014
 
Η Ε.Α.Σ. Πεζών έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν 3643/2006
2.    Τον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της ΕΑΣ Πεζών
3.    Τηνυπ’ αριθμό LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA, «Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation» συμφωνίαεπιδότησηςμετηνΕ.Ε.
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η «Ε.Α.Σ. Πεζών» υλοποιεί ως συνδικαιούχος εταίρος το Έργο LIFE11/ENV/GR/942 “Olive-Clima”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στους σκοπούς του έργου περιλαμβάνονται:
4.     Ο καθορισμός καλλιεργητικών πρακτικών που αυξάνουν την ικανότητα του ελαιώνα στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας.
5.     Η λήψη μέτρων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου.
6.     Η αναστροφή της απώλειας της οργανικής ουσίας του εδάφους, της διάβρωσης και ερημοποίησης με μέτρα που αυξάνουν το ρυθμό εμπλουτισμού του εδάφους με οργανική ουσία.
7.     Η βελτίωση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας του οικοσυστήματος τους ελαιώνα.
8.     Η μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την τυποποίηση ενός κλιματικά ευεργετικού προϊόντος.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρεχόμενη υπηρεσία, στο πλαίσιο του έργου oLIVE – CLIMA, που καλείται να διεκπεραιώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, είναι ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της Δράσης  Β2.2: «Κλάδεμα».
 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του «έργου» ορίζεται στο ποσό των 25.614,66€  χωρίς Φ.Π.Α. (23%) για τη Δράση Β 2.2.
 
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη (Φεβρουάριος 2014 έως Σεπτέμβριος 2017)
 
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες αντίστοιχες με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Α) Αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις, κ.λ.π.)
Β) Οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που καταθέσει νομικό πρόσωπο προσφορά, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται  τα άτομα που θα απασχοληθούν και να προσκομίσει για κάθε στέλεχος τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου (Α).
 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με:
Α. Βιογραφικό – Εμπειρία (60%)
Β. Οικονομική προσφορά (40%)
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή προμηθειών.
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) το αργότερο έως την 24 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που είναι: Ε.Α.Σ ΠΕΖΩΝ, ΚΑΛΛΟΝΗ, Τ.Κ. 70100, ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ.
 
9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.30 τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Μπορμπουδάκη στο τηλέφωνο 2810 741945.

Με τιμή
Ανέστης Βασιλειάδης
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντης της ΕΑΣ Πεζών
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Διασπορά Κατσίγαρου-Λάσπης Εκτύπωση E-mail
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “LIFEOlive-CLIMA”

 

 
ΠΕΖΑ,08/01/2014
 
Η Ε.Α.Σ. Πεζών έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν 3643/2006
2.    Τον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της ΕΑΣ Πεζών
3.    Τηνυπ’ αριθμό LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA, «Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation» συμφωνίαεπιδότησηςμετηνΕ.Ε.
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η «Ε.Α.Σ. Πεζών» υλοποιεί ως συνδικαιούχος εταίρος το Έργο LIFE11/ENV/GR/942 “Olive-Clima”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στους σκοπούς του έργου περιλαμβάνονται:
4.     Ο καθορισμός καλλιεργητικών πρακτικών που αυξάνουν την ικανότητα του ελαιώνα στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας.
5.     Η λήψη μέτρων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου.
6.     Η αναστροφή της απώλειας της οργανικής ουσίας του εδάφους, της διάβρωσης και ερημοποίησης με μέτρα που αυξάνουν το ρυθμό εμπλουτισμού του εδάφους με οργανική ουσία.
7.     Η βελτίωση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας του οικοσυστήματος τους ελαιώνα.
8.     Η μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την τυποποίηση ενός κλιματικά ευεργετικού προϊόντος.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρεχόμενη υπηρεσία, στο πλαίσιο του έργου oLIVE – CLIMA, που καλείται να διεκπεραιώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, είναι ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της Δράσης  Β1.2: «Διασπορά Κατσίγαρου/Λάσπης».
 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του «έργου» ορίζεται στο ποσό των 49.483.77€  χωρίς Φ.Π.Α. (23%) για τη Δράση Β 1.2.
 
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη (Φεβρουάριος 2014 έως Σεπτέμβριος 2017)
 
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες αντίστοιχες με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Α) Αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις, κ.λ.π.)
Β) Οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που καταθέσει νομικό πρόσωπο προσφορά, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται  τα άτομα που θα απασχοληθούν και να προσκομίσει για κάθε στέλεχος τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου (Α).
 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με:
Α. Βιογραφικό – Εμπειρία (60%)
Β. Οικονομική προσφορά (40%)
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή προμηθειών.
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) το αργότερο έως την 24 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που είναι: Ε.Α.Σ ΠΕΖΩΝ, ΚΑΛΛΟΝΗ, Τ.Κ. 70100, ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ.
 
9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.30 τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Μπορμπουδάκη στο τηλέφωνο 2810 741945.

Με τιμή
Ανέστης Βασιλειάδης
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντης της ΕΑΣ Πεζών

 
 
 
 
«ΈναρξηΠροηγούμενο123ΕπόμενοΤέλος»

Σελίδα 1 από 3
News image

Οινοπαραγωγή

Στην περιοχή της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ υπάρχουν 30.000, στρέμματα αμπελώνες, ιδιοκτησίας... Περισσοτερα

News image

Ελαιοπαραγωγή

Η περιοχή της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ παράγει κατά μέσο όρο... Περισσοτερα

News image

Υπηρεσίες Logistics & Προστιθέμενη Αξία

  Η LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Ε. αποτελεί θυγατρική εταιρεία της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ... Περισσοτερα

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

[googlef56816fc1dd6ee8c.html]