Title
ELEN | RU
PEZA UNION OF CRETE » A name identified with the Cretan diet. That's because the PEZA UNION OF CRETE offers customers high quality products that make your dining experience unique.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Σπορά σπορομίγματος Print E-mail
There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “LIFEOlive-CLIMA”

 

 
ΠΕΖΑ,08/01/2014
 
Η Ε.Α.Σ. Πεζών έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν 3643/2006
2.    Τον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της ΕΑΣ Πεζών
3.    Τηνυπ’ αριθμό LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA, «Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation» συμφωνίαεπιδότησηςμετηνΕ.Ε.
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η «Ε.Α.Σ. Πεζών» υλοποιεί ως συνδικαιούχος εταίρος το Έργο LIFE11/ENV/GR/942 “Olive-Clima”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στους σκοπούς του έργου περιλαμβάνονται:
4.     Ο καθορισμός καλλιεργητικών πρακτικών που αυξάνουν την ικανότητα του ελαιώνα στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας.
5.     Η λήψη μέτρων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου.
6.     Η αναστροφή της απώλειας της οργανικής ουσίας του εδάφους, της διάβρωσης και ερημοποίησης με μέτρα που αυξάνουν το ρυθμό εμπλουτισμού του εδάφους με οργανική ουσία.
7.     Η βελτίωση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας του οικοσυστήματος τους ελαιώνα.
8.     Η μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την τυποποίηση ενός κλιματικά ευεργετικού προϊόντος.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρεχόμενη υπηρεσία, στο πλαίσιο του έργου oLIVE – CLIMA, που καλείται να διεκπεραιώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, είναι ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της Δράσης  Β2.1: «Σπορά σπορομίγματος».
 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του «έργου» ορίζεται στο ποσό των 4.256€  χωρίς Φ.Π.Α. (23%) για τη Δράση Β 2.1.
 
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη (Φεβρουάριος 2014 έως Σεπτέμβριος 2017)
 
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες αντίστοιχες με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Α) Αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις, κ.λ.π.)
Β) Οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που καταθέσει νομικό πρόσωπο προσφορά, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται  τα άτομα που θα απασχοληθούν και να προσκομίσει για κάθε στέλεχος τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου (Α).
 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με:
Α. Βιογραφικό – Εμπειρία (60%)
Β. Οικονομική προσφορά (40%)
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή προμηθειών.
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) το αργότερο έως την 24 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που είναι: Ε.Α.Σ ΠΕΖΩΝ, ΚΑΛΛΟΝΗ, Τ.Κ. 70100, ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ.
 
9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.30 τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Μπορμπουδάκη στο τηλέφωνο 2810 741945.


Με τιμή
Ανέστης Βασιλειάδης
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντης της ΕΑΣ Πεζών

 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Διασπορά Κομπόστας Print E-mail
There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “LIFEOlive-CLIMA”

 

 
ΠΕΖΑ,08/01/2014
 
Η Ε.Α.Σ. Πεζών έχοντας υπόψη:
    Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν 3643/2006
    Τον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της ΕΑΣ Πεζών
    Τηνυπ’ αριθμό LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA, «Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation» συμφωνίαεπιδότησηςμετηνΕ.Ε.
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η «Ε.Α.Σ. Πεζών» υλοποιεί ως συνδικαιούχος εταίρος το Έργο LIFE11/ENV/GR/942 “Olive-Clima”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στους σκοπούς του έργου περιλαμβάνονται:
     Ο καθορισμός καλλιεργητικών πρακτικών που αυξάνουν την ικανότητα του ελαιώνα στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας.
     Η λήψη μέτρων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου.
     Η αναστροφή της απώλειας της οργανικής ουσίας του εδάφους, της διάβρωσης και ερημοποίησης με μέτρα που αυξάνουν το ρυθμό εμπλουτισμού του εδάφους με οργανική ουσία.
     Η βελτίωση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας του οικοσυστήματος τους ελαιώνα.
     Η μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την τυποποίηση ενός κλιματικά ευεργετικού προϊόντος.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρεχόμενη υπηρεσία, στο πλαίσιο του έργου oLIVE – CLIMA, που καλείται να διεκπεραιώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, είναι ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της Δράσης  Β1.3 - Διασπορά Κομπόστας
 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του «έργου» ορίζεται στο ποσό των 1.792,00€  χωρίς Φ.Π.Α. (23%) για τη Δράση Β1.3.3.3 
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη (Φεβρουάριος 2014 έως Σεπτέμβριος 2017)
 
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες αντίστοιχες με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Α) Αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις, κ.λ.π.)
Β) Οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που καταθέσει νομικό πρόσωπο προσφορά, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται  τα άτομα που θα απασχοληθούν και να προσκομίσει για κάθε στέλεχος τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου (Α).
 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με:
Α. Βιογραφικό – Εμπειρία (60%)
Β. Οικονομική προσφορά (40%)
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή προμηθειών.
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) το αργότερο έως την 24 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που είναι: Ε.Α.Σ ΠΕΖΩΝ, ΚΑΛΛΟΝΗ, Τ.Κ. 70100, ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ.
 
9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.30 τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Μπορμπουδάκη στο τηλέφωνο 2810 741945.
 
Με τιμή
Ανέστης Βασιλειάδης

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντης της ΕΑΣ Πεζών


 
 
 

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LIFE11 ENV/GR/942 oLIVECLIMA Print E-mail
There are no translations available.

 

 

ΠΕΖΑ 22/11/2012

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Εποχιακών Υπεργολάβων/Συνεργατών

του έργου LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE CLIMA

 

Η ΕΑΣ Πεζών ως συνδικαιούχος εταίρος, υλοποιεί το έργο «oLIVE CLIMA», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+. Το έργο προβλέπει την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργασιών σε επιλεγμένα αγροτεμάχια της Ένωσης.

Οι ανάγκες του έργου, όπως προκύπτουν από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΕΑΣ Πεζών, απαιτούν την εύρεση δυνητικών εποχιακών συνεργατών που θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση εργασιών που πρόκειται να υλοποιήσει η Ένωση σε επιλεγμένα αγροτεμάχιά της.

Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται Μητρώο Εποχιακών Υπεργολάβων/Συνεργατών, για τις εργασίες που περιγράφονται στη συνέχεια. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού εύρους συνεργατών με εμπειρία και δεξιότητες, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου και ειδικότερα:

Οι εργασίες αφορούν στα εξής: κλάδεμα (Δράση Β2.2), θρυμματισμός κλάδιων (Δράση Β1.1), διασπορά κατσίγαρου (Δράση Β1.2), διασπορά κομπόστ (Δράση Β1.3) και σπορά σπορομίγματος (Δράση Β2.1).

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Την επαγγελματική τους εμπειρία, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με τις ως άνω εργασίες.

β. Την παρακολούθηση καταρτίσεων στα θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες του έργου.

Ο υπεύθυνος γεωπόνος, εισηγείται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΕΑΣ Πεζών για την εγγραφή μέλους στο Μητρώο ή για την απόρριψη αίτησης που δεν καλύπτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΕΑΣ Πεζών, αποφαίνεται με σχετική του απόφαση, σχετικά με την εγγραφή των αιτούντων στο Μητρώο ή την απόρριψη αίτησης.

Καλούνται, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα Κριτήρια (α) & (β) ανωτέρω, να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.

Για πληροφορίες-Εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πιστοποίησης της ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ (έναντι βενζινάδικου) στις κ. Γ.Γιακουμάκη και κ. Χ. Μανωλαράκη από τις 26/11/2012 έως και τις 05/12/2012.


 


 


 

Με τιμή


 


 

Ανέστης Βασιλειάδης


 

 

 
Δελτίο Τύπου 23-07-2013 Print E-mail
There are no translations available.

 

 Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την πρόταση σχεδίου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

 

 

 

 

 

 
Επιδοτούμενα Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. Print E-mail
There are no translations available.

 

Διαρθωτική Προσαρμογή Εργαζομένων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ» για την εταιρία ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΩΝ ΠΕΖΩΝ.

 

 

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής και η εκπαίδευση των εργαζομένων – στελεχών της εταιρείας: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΩΝ ΠΕΖΩΝ , στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιδοτούμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ» στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013», ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : 2,

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4, 5 ,6, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 310.360 ευρώ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007–2013».

 

 

 

 
«StartPrev123NextEnd»

Page 2 of 3
News image

Wine Production

At the area of PEZA UNION there are 30.000 sq. m. of vineyards, property of its... More

News image

Oil Production

The area of PEZA UNION produces 5.000 tones in average every year which comes from the... More

News image

Peza Union

The Union of Agricultural Cooperatives of Peza is located in the Prefecture of Heraklion Crete, at the Municipality... More

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

[googlef56816fc1dd6ee8c.html]